top of page

Croeso i Clwb Canŵ Eryri

CEUFAD A CANW WEDI EI LEOLI YNG NGOGLEDD CYMR

Y prif weithgaredd yng Nghlwb Ceufad Eryri ydyw ceufad mor, ond byddwn hefyd yn defnyddio canw a cheufad ar yr afonydd.

Mae’r clwb yn cyfarfod ar nosweithiau Llun 7-9 o’r gloch: yn yr haf mewn amrywiaeth o leoliadau yn yr ardal; yn y gaeaf, yn y pwll ym Mhlas Menai.  Croesawir aelodau newydd - dewch i ymuno a ni i dreialu ychydig o sesiynnau cyn ymuno. Os oes diddordeb gennych yna cysylltwch ag Andrew Potter ar 01248 712358 neu Alwena Leadbitter ar 07773309187.

Beth rydym yn ei wneud:

Mae clwb Ceufad Eryri gydag aelodaeth o gwmpas 100 o wahanol oedran a gallu, wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru.

Mae’r clwb yn aelod o Canw Cymru a’r Bartneriaeth Awyr Agored a cheir aelodau y buddion canlynol:

mynediad i amrywiaeth o ddigwyddiadau wedi eu trefnu - trip dydd, nos, sesiynnau pwll and tripiau pellach.

 

Rydym gyda yswiriant tryddydd rhan, yn cynhyrchu newyddlen rheolaidd a gyda nifer fechan o offer ar gael i’w fenthyg.

P4230064.JPG

Ceufad mor allanol

Ar y Sul olaf o bob mis rydym yn trefnu padl drwy’r dydd ar gyfer ceufad mor, fel arfer o gwmpas arfordir gogledd Cymru.  Penderfynir ar y lleoliad ddiwrnod ymlaen llaw ac yn ddibynol ar y llanw a’r tywydd. Cysylltwch a’r cydlynydd y diwrnod blaenorol am wybodaeth a chyngor ar y disgwyliadau a man cyfarfod.

2 Skerries Eila & Jenny 190713.jpg

Padl allanol gyda’r nos

Bob nos Lun drwy’r haf rydym yn cynnal tripiau ar gyfer dechreuwyr a rhai profiadol.  Rydym yn cyfarfod i fod yn barod i fynd ar y dwr am 7 o’r gloch. Mae’r lleoliadau wedi eu penderfynnu ymlaen llaw, ond awgrymir eich bod yn cysylltu a’r cydlynydd yn enwedig os oes unrhyw amheuaeth am tywydd neu ansicrwydd am eich profiad.

DSC08650.JPG

Sesiynnau Canw yng Nghanolfan Conway, ar y Fenai

Ar fore Sadwrn drwy gydol mis Ionawr i Ebrill rydym yn cyfarfod yn anffurfiol ar gyfer sesiynau canw agored  Cost o £3 i fenthyg yr offer.

P1210004.JPG

Sesiynnau tu mewn yn y pwll ym Mhlas Menai

Drwy gydol y gaeaf rydym yn cyfarfod ym Mhlas Menai ar gyfer sesiwn yn y pwll, ar nos Lun.  19:00 - 19:45 i’r aelodau ieuengaf, 19:45 - 20:30 i’r oedolion. Cost : £3 oedolion, £2 plant.  Nodwch fod angen i bob aelod iau fod gyda oedolyn sy’n gyfrifol amdanynt.

 

Rydym yn cymdeithasu yn y bar yn dilyn y sesiynnau yma ac ar y Llun olaf o’r mis byddwn hefyd yn cynnal noson o sgwrs ac arddangos.

Waves

Tripiau eraill

Mae’r clwb yn trefnu tripiau i rannau eraill o’r wlad a dramor.  Gall rhain fod yn arbennig i gychod arbennig, neu unrhyw gwch. Yn ddiweddar mae tripiau wedi bod i Ynysoedd y Scillies, Penfro, Norwy a’r Alban

IMG_0130.JPG

Padl i grwp cydradd

Mae’r clwb yn ffurf gwych o gyfarfod ag eraill o’r un meddylfryd a’r un gallu ac yn ogystal a’r tripiau sydd wedi eu trefnu mae aelodau yn trefnu padl eraill ar ddyddiau eraill.

P7010059.JPG

Gweithgareddau cymdeithasol eraill

Nid dim ond padlo ydy’r clwb!  Rydym hefyd yn cael BBQ, diwrnodau crefftau natur a phenwythnos ar gyfer aelodau iau.  Mae calendr o siaradwyr, cwis, bwffet a chinio Nadolig.

DSC08634.JPG

Hyfforddi / Mentora

Mae Clwb Ceufad Eryri wedi ymrwymo i hybu padlo diogel a hwyliog a lle fo bosib, rhoir cefnogaeth i aelodau i gyrraedd safon a padlo y byddent yn anelu amdano.  Cefnogir aelodau i gael cymwysterau mor a hyfforddwyr yn ogystal a chyngor a mentora anffurfiol - dim ond angen gofyn!

Darllen mwy
P7010068.JPG

Cysylltwch a ni

Mae’r clwb yn croesawu aelodau newydd - dewch gyda ni i dreialu ychydig o sesiynnau cyn ymuno - os oes diddordeb gennych yna cysylltwch ag Andrew Potter ar 01248 712358 neu Alwena Leadbitter ar 01286 870453.

Your details were sent successfully!

Membership: contact Andrew Potter (01248) 712358

  • facebook
bottom of page